Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy


Vår verksamhet ska byggas långsiktigt, drivas så att jordens resurser inte påverkas negativt över tid och ta hänsyn till människors hälsa och välbefinnande.

Bolagets syn på hållbarhet är att ta helhetsansvar inom begreppet Corporate Responsibility. Ett globalt perspektiv tas inom begreppet hållbarhet. Inom ramarna för Corporate Responsibility jobbar InfraCenter för

Ekonomiskt ansvarstagande


Verksamheten ska byggas på långsiktigt värdeskapande samt lönsamhet och därmed ta ansvar inför aktieägarna. Med långsiktighet menas att vinster ska vara förutsägbara under längre tid samt att avkastningen i dag inte ska påverka avkastning i framtiden. Ekonomiska nyckeltal ska finnas, följas och uppföljas.

Ekologiskt ansvarstagande


Verksamheten ska drivas på ett sätt så att jordens naturresurser inte påverkas negativt över tid. Verksamheten ska ha ett miljömässigt angreppssätt och premiera produkter och leverantörer som har hållbarhet som fokus. Det ska finnas miljödokument där miljöpåverkan och åtgärder finns dokumenterade.

Socialt ansvarstagande


Verksamheten ska bedrivas på ett sätt där hänsyn tas till människors hälsa och välbefinnande oavsett om de är anställda, leverantörer eller samarbetspartners. Mångfald ska vara ett naturligt begrepp inom verksamheten och alla människor ska mötas och behandlas lika. Det ska finnas riktlinjer och proaktiva policys kring jämställdhet, personalfrågor och uppföljning på människors välmående.

Vår hållbarhetspolicy stärker verksamhetens konkurrenskraft genom att minska kostnader och öka intäkter genom att förbruka mindre resurser, arbeta effektivare, förhandla bättre avtal och attrahera fler kunder och medarbetare med långsiktiga relationer.

Sammanfattningsvis ser vi att hållbarhet är en etisk kompass och jobbar för att alla våra interna och externa intressenter ska vara i samförstånd med “The Ten Principles of the UN Global Compact” som hittas här:

Slutligen genom att efterfråga hållbarhetspolicy hos våra leverantörer tar vi även ansvar för att skapa större efterfrågan på hållbara företag.

Vi följer regelbundet upp denna hållbarhetspolicy för att säkerställa att den alltid är aktuell och efterföljs.

Copyright © 2024 Infracenter Sverige AB